Mogelijkheden voor exposities

Als u belangstelling heeft om eens te exposeren bij Erve Kots, dan is dat mogelijk. Wel gelden hiervoor de onderstaande voorwaarden. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op. En wilt u alvast een indruk krijgen van de expositieruimten, bekijk dan hier de foto's van het expositiegebouw.

Expositievoorwaarden.

 1. De ruimte stelt de Bernard Weenink Stichting (hierna: BWS genoemd) gratis beschikbaar. De tentoon gestelde stukken mogen te koop worden aangeboden.
 2. Bij verkoop tijdens de looptijd van de expositie heeft de BWS recht op 10% van de opbrengst van verkochte kunstvoorwerpen.
 3. Het tentoongestelde is door de BWS verzekerd tegen brand, stormschade en diefstal.
 4. De BWS kan bemiddeling verlenen bij afwezigheid van de exposant voor de verkoop van tentoongestelde producten. Indien een product wordt weggenomen uit de tentoonstelling voor verkoop, wordt dit door exposant aan de vertegenwoordiger van de BWS op het museumterrein gemeld en tegelijkertijd vervangen door eenzelfde of een gelijkwaardig product.
 5. Ook als een kunstvoorwerp om een andere reden dan verkoop wordt vervangen door een gelijkwaardig exemplaar, meldt de exposant dit meteen aan de vertegenwoordiger van de BWS of aan Irma Weenink in de herberg.
 6. Indien gewenst kan van een nader af te spreken aantal vitrines van de BWS gebruik worden gemaakt. Spijkers, plakband e.d. mogen op en in de vitrines niet worden toegepast.
 7. Langs enige wanden zijn er ophanghaken aanwezig die in geleiderails lopen. Er mogen geen muurbevestigingen worden toegepast.
 8. Een tentoonstelling wordt zoveel mogelijk in overleg met een medewerker van het museum en buiten openingstijden ingericht of afgebouwd. Op afspraak kan de stalen poort worden geopend om lossen en laden te vergemakkelijken.
 9. De openingstijden van de tentoonstelling zijn gelijk aan de openingstijden van het museum.
 10. Als u de BWS tijdig (circa twee weken voor de expositie) een c.v. en foto's van enkele werken (bij voorkeur digitaal) toezendt, zal worden gezorgd voor de verspreiding van een persbericht naar de plaatselijke media en indien mogelijk vermelding op onze website. Het staat de exposant vrij om zelf affiches e.d. te verzorgen. De plaatsing van eventuele affiches gebeurt steeds in overleg met een medewerker van het museum.
 11. Een eventuele officiële opening van de expositie gebeurt in overleg met de BWS, op kosten van de exposant.
 12. Het is toegestaan om in overleg met de BWS en onder nader overeen te komen voorwaarden een of meer workshops te organiseren tijdens een tentoonstelling.
 13. Een exposant houdt rekening met het openbare karakter van de expositieruimten. Eventuele aanwijzingen van de BWS, die hiermee verband houden en/of het gebruik van de ruimte betreffen, moeten worden opgevolgd.
 14. Het is de exposant niet toegestaan entreegelden te vragen.
 15. Roken in de expositieruimten is niet toegestaan.
 16. Van een exposant wordt verwacht dat hij of zij op de vloer of tegen de wanden gemorste verfstoffen of transportvlekken zelf verwijdert.